ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของหน่วยงาน (Action Plan)แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 งานแผนและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จัดทำขึ้นเพื่อใช้กำกับติดตามและการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล


คลิก ดูรายละเอียด

สาระน่ารู้ ส่งเสริมสุขภาพ


คำแนะนำสำหรับประชาชน

เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อน-หลังสวม และถอดหน้ากากทุกครั้ง
2.ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู่ หรือ ต้นแขนด้านใน
3.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดหน้า หมอน
4.สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในรถสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถเมล์ รวมทั้งที่ที่คนแออัด
5.หน้ากาอนามัยและกระดาษชำระที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งในถังขยะที่ที่มีฝาปิดมิดชิด
6.สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ร่วมกับไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้สวมหน้ากาก ล้างมือและรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้าน

ศูนย์สื่อสาร EOC


เทคโนโลยีสารสนเทศ


Video