ประวัติก่อตั้งของโรงพยาบาล

แต่เดิมอำเภอยะหาไม่มีโรงพยาบาลอำเภอมีแต่สถานีอนามัยชั้น ๒ ประจำอำเภอ ๑ แห่งประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งห่างจากอำเภอ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร บางตำบลก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปไกลๆ ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอันมากเมื่อ ร.ต.ประวิทย์ กาญจนโอภาษ ย้ายเข้ามารับตำแหน่งนายอำเภอยะหาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ทราบถึงปัญหานี้จึงได้เริ่มวางโครงการที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนดังกล่าว ในการจัดหาสถานที่สร้างโรงพยาบาลอำเภอนั้น นายอำเภอยะหาได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินจากนายบุญชอบ สาครินทร์ คหบดีในอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีที่ดินที่เหมาะสมอยู่ ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๓ ไร่อยู่ห่างจากชุมชนอำเภอยะหาประมาณ ๑ กิโลเมตร และได้ของบประมาณที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๑๐ เตียงขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๒๑ แต่โอกาสที่จะได้รับอนุมัติจากส่วนกลางมีน้อย ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีอภิเษกสมรส ๓ มกราคม ๒๕๒๐ ด้วยเงินทรัพย์สินและสิ่งของ ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ

โครงการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการเสนอเรื่องที่จะให้สร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตอำเภอยะหา ในที่ประชุมจังหวัดเพราะมีที่ดินอยู่แล้วและทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายมนตรี ตระหง่าน) ก็ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่น่ายินดีนายบุญชอบ สาครินทร์ ได้ยินดีบริจาคที่ดิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหาเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาล

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ศาสตราจารย์เรือโทนายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาลในอำเภอยะหา ในที่สุดเมื่อมีการประกาศรายชื่อจังหวัดที่จะสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอยะหา เป็นอำเภอหนึ่งใน ๒๐ แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกด้วย ซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติยิ่งนักของชาวจังหวัดยะลา

พิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และในโอกาสนี้มีผู้บริจาคเงินจัดตั้งเป็นมูลนิธิ "แฉล้ม สุวรรณประกร” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรส

มูลนิธิ "แฉล้ม สุวรรณประกร และญาติมิตร" มีเงินทุนในระยะแรกดำเนินการ ๑๓๔,๘๐๓ บาทอนุญาตให้ใช้ดอกผลสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ในระยะแรกได้รับเงินจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน ๘,๔๗๐,๐๐๐ บาท


สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย

ตึกอำนวยการโรงพยาบาล
ตึกผู้ป่วยในขนาด ๓๐ เตียง
อาคารโรงครัว
อาคารโรงซักฟอก
อาคารโรงเก็บศพ
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๖-๔
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๓
โรงยิม
เสาธง ป้อมยาม รั้ว ถนนภายใน พร้อมระบบประปา ไฟฟ้า

๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๒ หลัง
๓ หลัง
๑๐ หลัง
๑ หลัง


ผู้บริหารหน่วยงาน


นายนิมุ มะกาเจ
ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา


นายแพทย์ทินกร หะยีอารง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา


แนวคิดผู้อำนวยการ