ITA64 EB 1-24 (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 1: การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2: การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร