ระบบงานบริการสารสนเทศ

หน่วยงานสารสนเทศ เปิดบริการระบบบริการออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

ระบบ ศูนย์ข้อมูลตัวชี้วัด

Datacenter-KPIcenter
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ KMS

ระบบการจัดการความรู้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ Home Health Care (HHC YAHA)

ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
ศูนย์ดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการอำเภอยะหา

LINE @ MOPH Connet

ประชาชนเข้าถึงความรู้สุขภาพและบริการต่างๆของโรงพยาบาล จองคิวล่วงหน้า ตรวจสอบสิทธิการรักษา ค้นหาหน่วยบริการ

ระบบ HOSOffice

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ NonHR

ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   คู่มือการใช้งาน

Amed Home ward

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา