ระบบงานบริการสารสนเทศ

หน่วยงานสารสนเทศ เปิดบริการระบบบริการออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

ระบบ ศูนย์ข้อมูล

Datacenter
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ INTRANET YCPH

ระบบเครือข่ายภายใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ KMS

ระบบการจัดการความรู้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ Home Health Care (HHC YAHA)

ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
ศูนย์ดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการอำเภอยะหา

ระบบ NUTRITION

ระบบประเมินภาวะโภชนาการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

LINE @ MOPH Connet

ประชาชนเข้าถึงความรู้สุขภาพและบริการต่างๆของโรงพยาบาล จองคิวล่วงหน้า ตรวจสอบสิทธิการรักษา ค้นหาหน่วยบริการ

ระบบ HOSOffice

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ KPI Center

ระบบบันทึกตัวชี้วัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ NonHR

ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   คู่มือการใช้งาน

ระบบ Yaha Happiness

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ระบบ เข้างาน-ออกงาน

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา