ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้างตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียนตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบนตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต